2-Benzothiazolyl-3-(4-carboxy-2-methoxyphenyl)-5-[4-(2-sulfoethylcarbamoyl)phenyl]-2H-tetrazolium

Supplier :- AKI Shokai Co. Ltd. TOYOBO
Industries :- Pharmaceuticals
CAS Number:- 178925-54-7
Application :- Diagnostic kit
Country :- Japan
Go to Top